Vrije Universiteit Amsterdam
Gids

------ Hoofdnavigatie ------


GIDS 2009 - 2010
Aard- en Levenswetenschappen
Bewegingswetenschappen
Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Exacte Wetenschappen
Geneeskunde
Godgeleerdheid
Letteren
Onderwijscentrum VU
Psychologie en P
Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law
Sociale Wetenschappen
Wijsbegeerte

------ Paginanavigatie ------Printversie
Regelingen met betrekking tot onderwijs


Onderwijs- en examenregeling (OER)

Aan- en Afmelding

Mondeling tentamen

Maximaal aantal pogingen

Aanpassing gehandicapte studenten

Orde tijdens tentamen

Deeltoetsen

Fraude

Uitslagen

Vrijstellingen

Stage- en scriptieregeling

Veiligheids- en milieuvoorschriften


 
Voor elke opleiding binnen de faculteit bestaat een Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin formeel het onderwijsprogramma en de regelingen over het onderwijs en de examens zijn vastgelegd. Via het internet (http://www.falw.vu.nl > studenten > Reglementen > Onderwijs- en examenregelingen) de OER van elke opleiding te raadplegen en te downloaden. Indien er verschillen zouden bestaan tussen de OER en deze studiegids, geldt de regelgeving zoals beschreven in de OER.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
Voor het aan- en afmelden van tentamens binnen de opleidingen Levenswetenschappen wordt gebruik gemaakt van TIS. Zie de richtlijnen onder paragraaf 10 'Verplichte aanmelding studieonderdelen en tentamens'.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
Het tentamen kan in sommige gevallen ook mondeling worden afgenomen, bijvoorbeeld wanneer er maar een beperkt aantal studenten aan een onderdeel deelneemt. De student en docent maken samen een afspraak over tijd en plaats, de datum ligt altijd rond de datum van het geplande schriftelijke tentamen.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
Elk tentamen mag zonder voorafgaande toestemming van de examencommissie ten hoogste vier maal worden afgelegd. Wanneer het maximum van vier tentamens is bereikt, zonder dat het examenonderdeel met succes is afgerond, beoordeelt de examencommissie of en onder welke voorwaarden de kandidaat toelating krijgt tot een toekomstig tentamen. Een gemotiveerd verzoek tot toelating moet schriftelijk worden ingediend bij de examencommissie. Wanneer persoonlijke redenen ten grondslag liggen aan het verzoek wordt geadviseerd eerst langs de studieadviseur te gaan. De studieadviseur kan de situatie beoordelen en het verzoek eventueel laten vergezellen van een advies.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
Voor gehandicapte studenten wordt, op hun verzoek, gezocht naar mogelijkheden om de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun handicap aangepaste wijze af te leggen. Contactpersonen hiervoor is de studieadviseur.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
 • De docent laat bij het tentamen de deelnemerslijst door de student paraferen;
 • De surveillant is gerechtigd de collegekaart te controleren;
 • Het is verplicht vóór de aanvang van het tentamen tassen, boeken, dictaten, elektronische communicatieapparatuur (zoals zaktelefoons) en dergelijke in een afgesloten tas te plaatsen in de gangpaden van de ruimte waar het tentamen wordt afgenomen, met uitzondering van die onderwijsmaterialen waarvan expliciet gemeld staat dat ze gebruikt mogen worden bij dat betreffende tentamen;
 • Het is niet toegestaan na aanvang van het officieel vastgelegde tijdstip de ruimte waar het tentamen wordt afgenomen te betreden. Kandidaten die te laat komen kunnen door de examinator of surveillant worden uitgesloten van deelname;
 • Tijdens het tentamen is het dragen van kleding welke het gehele of het grootste deel van het gezicht bedekt niet toegestaan;
 • Tijdens het tentamen is het nuttigen van drank en etenswaren in de regel niet toegestaan;
 • Aanwijzingen van de examencommissie of examinator, die voor het begin van het examen of tentamen zijn gepubliceerd, en ook aanwijzingen die tijdens het tentamen en onmiddellijk na afloop daarvan gegeven worden, dienen door de examinandus te worden opgevolgd;
 • Na afloop dienen zowel het tentamen als alle andere verstrekte papieren te worden ingeleverd.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
Tentamengelegenheden staan aangegeven in het lesrooster. De examinator kan een tentamen splitsen in deeltoetsen. Deeltoetsen hebben geen formele status. Een docent kan voor  deeltoetsen specifieke regels bijvoorbeeld inzake hun weging hanteren, en dient deze van tevoren aan de studenten bekend te maken. Tijdens een herkansing wordt altijd de gelegenheid gegeven om het hele tentamen te doen. Dit betekent dat er voor deeltoetsen geen aparte tentamenmogelijkheid wordt gegeven en dat deeltoetsen van één vak altijd op hetzelfde toetsmoment samenvallen. Wel is het zo dat een docent kan bepalen dat er maar een van beide deeltoetsen herkanst hoeft te worden.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
Fraude is een serieuze zaak. Er zijn verschillende vormen van fraude. Bij een tentamen spreken we van fraude bijvoorbeeld bij: spieken, overleg tussen deelnemers tijdens het tentamen, ongeoorloofd opzoeken van antwoorden (bijvoorbeeld via telefoon, spiekbriefjes, boek, etc.). Daarnaast is plagiaat is ook een vorm van fraude. Onder plagiaat valt bijvoorbeeld het overnemen van andermans schriftelijke teksten zonder bronvermelding of zonder duidelijk aan te geven welk deel zelf is geschreven en welk deel is gekopieerd. Een laatste voorbeeld van fraude is het vervalsen van documenten (diploma, getuigschrift, beoordelingformulier, etc.).
 
Wanneer fraude wordt geconstateerd, wordt dit gemeld bij de examencommissie. De examencommissie onderzoekt de zaak en kan:
 • het tentamen laten vervallen;
 • de opdracht ongeldig verklaren
 • de betrokken student maximaal een jaar het recht ontnemen een of meer aan te wijzen tentamens of examens aan de universiteit af te leggen;
 • eventuele aanvullende sancties opleggen.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
Een examenonderdeel is met voldoende resultaat afgelegd als het door de betreffende examinator op een schaal van 1,0 tot 10,0 is beoordeeld met een cijfer 6,0 of hoger.
Eindbeoordelingen in het bereik van 5,0 en 6,0 zijn niet toegestaan en worden door de examinator in gehele punten vastgesteld. Wanneer een student een tentamen meer dan éénmaal aflegt, geldt het hoogste cijfer.
 
Bekendmaking van uitslagen van schriftelijke tentamens
Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 21 dagen na afloop van een schriftelijk tentamen, wordt de uitslag vastgesteld door de examencommissie c.q. examinator. Het studiesecretariaat verwerkt de uitslagen tot een uitslagenlijst zonder persoonskenmerken (alleen studentnummers) en hangt deze lijst op het mededelingenbord in de C-1- gang bij het studiesecretariaat. Na verwerking worden de cijfers ook bekendgemaakt via TIS. Er worden geen aparte tentamenbriefjes per student verstrekt.
 
Bekendmaking van uitslagen van mondelinge tentamens
De uitslag van mondelinge tentamens is direct na afloop van het tentamen bekend. De docent vult het tentamenbriefje in dat de student heeft meegenomen en houdt zelf een doorslag. De student levert het briefje vervolgens in bij het studiesecretariaat en houdt ook zelf een doorslag.
 
Cijfers stages en scripties
Na afronding van stages en scripties worden deze beoordeeld conform het beoordelingsformulier. De formulieren zijn te downloaden van de facultaire website (http://www.vu.nl > Studenten > Reglementen en kwaliteit > Stage- en scriptieregelingen ). Alleen wanneer het beoordelingsformulier volledig is ingevuld en getekend en tezamen met een kopie van het verslag wordt ingeleverd, wordt het cijfer geregistreerd.
 
Inzagerecht
De student wordt na het bekend worden van de tentamenuitslag inzage gegeven in het beoordeelde werk en in de gestelde vragen c.q. de gegeven opdrachten. Sommige docenten stellen daarvoor een spreekuur in. Andere docenten organiseren daarvoor een speciale (centrale) bijeenkomst; deze wordt aangekondigd via de uitslagenlijst of via de Blackboardsite van de cursus.
 
Voor meer informatie over regelingen met betrekking tot uitslagen wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
Studenten die menen wegens een eerdere opleiding in aanmerking te komen voor een vrijstelling van een verplicht vak, kunnen zich schriftelijk met een gemotiveerd verzoek wenden tot de examencommissie. De aanvragers dienen informatie te kunnen overhandigen over de inhoud, studielast en het niveau van het vak op grond waarvan vrijstelling wordt gevraagd en over de instelling waar dit vak is bestudeerd. Studenten wordt met klem geadviseerd eerst langs de studieadviseur te gaan. De studieadviseur kan bekijken of de aanvraag reëel is en de aanvraag vergezellen van een advies. De examencommissie zal zelf advies inwinnen bij de contactdocent. Zie voor adressen en contactpersonen van de verschillende examencommissies, de paragraaf 'Examencommissies'

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
In het derde jaar van de bachelor doen studenten een bachelorstage. De stage moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten er twee docenten zijn die de student begeleiden, het onderwerp moet passen binnen de opleiding, de stage moet een vastgestelde lengte hebben, etc. Alle voorwaarden zijn opgenomen in de 'Stage- en Scriptieregeling' die betrekking heeft op alle stages en scripties van de bachelor- en masteropleidingen binnen de Levenswetenschappen. De bachelorstage moet worden aangemeld en uiteindelijk beoordeeld via speciale formulieren Deze formulieren zijn samen met de stage- en scriptieregeling te downloaden via www.falw.vu.nl > Studenten> Reglementen en kwaliteit > Stage- en scriptieregelingen . Ingevulde formulieren moeten worden ingeleverd bij de stagecoördinator.
Voor studenten is er ook een bachelorstagehandleiding opgezet. In de bachelorstagehandleiding staat een samenvatting van de regels en de gang van zaken deze stage. De bachelorstagehandleiding staat in de volgende paragraaf.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs


 
In verband met de veiligheid is het verplicht om tijdens practica een witte jas en, in een aantal gevallen, een veiligheidsbril te dragen. Informatie over veiligheid is te vinden op http://www.falw.vu.nl >Studenten>Bacheloropleiding>Info alle opleidingen. Hier staan onder andere de veiligheids- en milieuvoorschriften voor practica. Daarnaast is er een handboek afvalstoffen opgesteld voor alle medewerkers en studenten. Via een stoffenlijst, afvalinformatiebladen en een overzicht van locaties wordt de beoogde afvalinzameling inzichtelijk gemaakt. De digitale versie kan geraadpleegd worden op het internet: http://www.vu.nl/arbo-en-milieu/pdfen/HandboekAfvalstoffen.pdf. De veiligheid op laboratoria wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de facultaire Commissie voor Veiligheid en Milieu.

 

Regelingen met betrekking tot onderwijs

 

------ Functiebalk ------

naar functiebalk